Historia Parafii

W 1956 r. bp Micha? Klepacz pozwoli? Zgromadzeniu Ojców Pasjonistów osiedli? si? w ?odzi, wybudowa? klasztor i w przysz?o?ci zorganizowa? parafi?. Wybór pad? na teren obecnego osiedla Teofilów. Pod koniec lat 50-tych by?y tu pola uprawne, a w?ród nich domki jednorodzinne i zabudowania gospodarstw wiejskich. By?o jednak wiadomo, ?e wkrótce powstanie tu du?e osiedle. O ile w?adze ko?cielne ch?tnie widzia?y nowe Zgromadzenie w mie?cie i mieszkańcy przyj?li zakonników z ogromn? ?yczliwo?ci?, o tyle w oczach ówczesnych w?adz miasta trudno by?o cho?by o cień tolerancji.

Pierwsi pasjoni?ci, o. Stanis?aw Michalczyk i br. Jerzy Marchliński, mogli zamieszka? w ?odzi dzi?ki serdeczno?ci mieszkańców, którzy nie tylko ich przygarn?li, ale pomogli w nabyciu nieruchomo?ci, na której z czasem mia? pojawi? si? klasztor i ko?ció?. Trzeba by?o jednak pokona? wiele trudno?ci formalnych. W przezwyci??aniu tych problemów determinacj? wyró?nia? si? przyby?y na pocz?tku lat 60-tych o. Jan Wsz?dyrówny, który nie tylko potrafi? zdecydowanie negocjowa? z urz?dnikami, ale równie? mocno zintegrowa? wspólnot? wierz?cych. Uda?o mu si? uzyska? od w?adz państwowych w 1971 roku zgod? na budow? Ko?cio?a. By?o to pierwsze pozwolenie na budow? ko?cio?a w ?odzi po II wojnie ?wiatowej. Rok 1972 przyniós? ostateczne decyzje w tej kwestii, a bp Józef Rozwadowski wraz z prze?o?onym generalnym Zgromadzenia Ojców Pasjonistów, Teodorem Foleyem, dokonali po?wi?cenia wskazanego placu budowy.

W maju 1976 r. bp Józef Rozwadowski odprawi? pierwsz? Msz? ?w. w górnym ko?ciele. Ko?ció? sta? si? matk? ko?cio?ów Teofilowa, gdy? z terenu pierwotnej parafii Pasjonistów wydzielono i erygowano najpierw parafi? Mi?osierdzia Bo?ego, a kilka lat pó?niej parafi? Niepokalanego Serca Maryi, prowadzon? przez Misjonarzy Klaretynów.

 

Data erygowania parafii

W 1969 r. bp Józef Rozwadowski utworzy? niezale?ny wikariat z prawem pe?nienia wszystkich funkcji parafii, a jej erygowanie nast?pi?o 3 czerwca 1972 r.

 

Data konsekracji Ko?cio?a

Po?wiecenia ko?cio?a dokona? bp Józef Rozwadowski 28 maja 1976 roku, a konsekracji abp W?adys?aw Zió?ek, Metropolita ?ódzki, 17 kwietnia 2006 roku. Wspó?konsekratorami ?wi?tyni byli: Prowincja? Ojców Pasjonistów o. Andrzej Jakimiak CP oraz ks. dziekan Tadeusz Bednarek.

 

Historia budowy ko?cio?a

Lata budowy Ko?cio?a: 1973-1976

Ko?ció? nowoczesny na planie sze?cioboku o powierzchni 1 500 m2. Monumentalna wie?a ko?cielna zosta?a wybudowania w 1984. Systematyczne prace wykończeniowe, nabywanie niezb?dnego wyposa?enia i wystroju dla ko?cio?a trwa?y do konsekracji w 2006 r.

Architekt i projektant ko?cio?a: Leszek ?uko?, Ludwik Mackiewicz.

 

Wyposa?enie ko?cio?a

Tabernakulum w górnym i dolnym ko?ciele, figura Chrystusa Ukrzy?owanego i Matki Boskiej Bolesnej oraz Stacje Drogi Krzy?owej wykonane w br?zie; witra?e w kaplicy Matki Boskiej Bolesnej – Patronki parafii (4 sceny: Zmartwychwstanie Jezusa, Wniebowst?pienie Pańskie, Zes?anie Ducha ?wi?tego, Herb: Serce Pasjonistów) oraz malowid?a ?cienne w kopule prezbiterium ( 6 scen ewangelicznych: Zwiastowanie N.M.P, Narodzenie Jezusa, Chrzest Jezusa na Jordanem, Zmartwychwstanie Jezusa, Zes?anie Ducha ?w., Jezus Chrystus Król Wszech?wiata) oraz na froncie chóru zast?py graj?cych anielskich hufców zaprojektowane i wykonane przez ks. Tadeusza Furdyn? SDB; obraz ?w. Paw?a od Krzy?a – Za?o?yciela Pasjonistów usytuowany po prawej stronie o?tarza przed kaplic? Matki Boskiej Bolesnej; granitowy o?tarz i ambona; ?awki i konfesjona?y d?bowe; organy elektryczne.

Menu
留坝县| 涡阳县| 久治县| 息烽县| 巴林左旗| 贡觉县| 新安县| 镇原县| 平潭县| 镇远县| 昭通市| 龙川县| 阿拉善盟| 宁城县| 扎鲁特旗| 沧州市| 思南县| 繁昌县| 郓城县| 兴海县| 宜兰市| 孟州市| 紫云| 金溪县| 星座| 沂南县| 永新县| 广元市| 易门县| 晋宁县| 拉萨市| 牟定县| 麻江县| 永胜县| 马尔康县| 新沂市| 方山县| 宁武县| 乌兰县| 南乐县| 离岛区| 永善县| 界首市| 吴江市| 肃北| 长岛县| 正安县| 丰城市| 卢湾区| 盈江县| 长岭县| 盐源县| 个旧市| 陈巴尔虎旗| 广宁县| 连城县| 宜兰市| 靖西县| 杨浦区| 定州市|