Sakrament chrztu

Chrzest ?wi?ty jest fundamentem ca?ego ?ycia chrze?cijańskiego, bram? ?ycia w Duchu i bram? otwieraj?c? dost?p innych sakramentów. Przez chrzest zostajemy wyzwoleni od grzechu i odrodzeni jako synowie Bo?y, stajemy si? cz?onkami Chrystusa oraz zostajemy wszczepieni w Ko?ció? i stajemy si? uczestnikami jego pos?ania. Chrzest jest sakramentem odrodzenia przez wod? i w s?owie (KKK 1213)

Sakrament chrztu ?wi?tego jest udzielany niedziele podczas Mszy ?wi?tej o godz. 13:00.

Ka?dy inny termin jest mo?liwy tylko w wyj?tkowych przypadkach, z wa?nych przyczyn i za zgod? Ojca Proboszcza.

Rodzice osobi?cie zg?aszaj? si? do Kancelarii najpó?niej na dwa tygodnie przed terminem chrztu.

 

Wymagane dokumenty:

– Akt urodzenia dziecka z USC – orygina?

– Za?wiadczenie o sakramentalnym zwi?zku ma??eńskim (je?li ?lub mia? miesce w innej parafii)

– Za?wiadczenie o chrzestnych od ich w?asnego proboszcza, ?e mog? pe?ni? obowi?zek chrzestnych (je?li mieszkaj? w innej parafii)

W przypadkach, gdy rodzice dziecka mieszkaj? poza parafi? chrztu, nale?y przedstawi? w kancelarii parafialnej pisemn? zgod? swojego proboszcza na chrzest poza parafi? zamieszkania.

Rodzice dziecka i chrzestni bior? udzia? w katechezie chrzcielnej w czwartek przed chrztem o godzinie 19:00 w sali ?w. Paw?a od Krzy?a.

Rodzice dziecka i chrzestni powinni pojedna? si? z Bogiem w sakramencie pokuty.

 

KTO MO?E BY? CHRZESTNYM?

Zgodnie z chrze?cijańsk? tradycj?, przyjmuj?cy chrzest powinien mie? chrzestnego (nie musz? by? to dwie osoby, wystarczy jedna). Jego zadaniem jest, w wypadku chrztu osoby doros?ej, towarzyszenie w dochodzeniu do wiary i poznawaniu ?ycia chrze?cijańskiego; a w przypadku chrztu dziecka ma on wraz z rodzicami przedstawi? dziecko do chrztu i pomaga? w jego wychowaniu religijnym, tak, by prowadzi?o ?ycie prawdziwie chrze?cijańskie.

CHRZESTNYM NIE MO?E WI?C BY? KA?DY

Ko?ció? stawia osobom, które maja by? chrzestnymi bardzo konkretne wymagania. Chrzestnym mo?e by? ten, kto:

  1. jest katolikiem;
  2. przyj?? trzy sakramenty wtajemniczenia: chrzest, bierzmowanie i Eucharysti?;
  3. prowadzi ?ycie zgodne z wiar? i zadaniami jakie ma pe?ni?;
  4. ukończy? 16 lat (m?odzie? szkolna przedstawia za?wiadczenie o ucz?szczaniu na katechez?);
  5. prawo nie zabrania mu pe?nienia zadań chrzestnego (tzn. jest wolny od jakiejkolwiek kary kanonicznej);
  6. nie jest ojcem ani matk? dziecka /osoby przyjmuj?cej chrzest/.

Zgodnie z tymi normami pomy?k? jest wybór na chrzestnego osoby niepraktykuj?cej, czy ?yj?cej w zwi?zku cywilnym lub konkubinacie (bez ?lubu ?ko?cielnego”), albo osoby jawnie wyst?puj?cej przeciwko prawdom wiary i moralno?ci. Musi przecie?, wraz z rodzicami dziecka, wyzna? wiar?, w której dziecko ma by? ochrzczone, i wyrzec si? wszelkiego z?a!

Ma by? to osoba, która ?yje ?yciem prawdziwie chrze?cijańskim: wierz?ca, praktykuj?ca, uczestnicz?ca czynnie w ?yciu wspólnoty parafialnej.

Zadaniem chrzestnego jest bowiem wspomaganie rozwoju wiary. A zatem kryterium wyboru nie mo?e by? w ?adnym wypadku stan posiadania maj?tkowego.

Aby uzyska? za?wiadczenie pozwalaj?ce zosta? chrzestnym, nale?y zg?osi? si? osobi?cie do kancelarii parafialnej, w celu uzyskania stosownego dokumentu.

Menu
邓州市| 梅州市| 柳河县| 宝鸡市| 鹿邑县| 郑州市| 泸州市| 屏山县| 谷城县| 黄大仙区| 蒙山县| 侯马市| 礼泉县| 怀远县| 泽州县| 岗巴县| 白玉县| 万年县| 玉溪市| 阿拉善右旗| 钟山县| 梅河口市| 大渡口区| 双柏县| 南江县| 揭阳市| 宣化县| 荔波县| 新竹县| 五家渠市| 正宁县| 铜川市| 弥勒县| 淳化县| 黄龙县| 西林县| 浪卡子县| 浦县| 宿迁市| 利川市| 南部县| 阳城县| 刚察县| 满城县| 安丘市| 大连市| 秭归县| 睢宁县| 亚东县| 满洲里市| 龙江县| 综艺| 琼中| 广水市| 江孜县| 普兰店市| 阿拉善左旗| 静海县| 溧阳市| 镇安县|