I Komunia ?wi?ta

UWAGA!

Termin I?Komunii ?w.?w?naszej parafii z?powodu obecnej sytuacji epidemii zostaje przesuni?ty na?20?wrze?nia 2020?r.

?

?

?

W naszej parafii uroczysto?? I Komunii ma miejsce zawsze w drug? niedziel? maja. Dlatego ?atwo przewidzie? dat? I Komunii w dowolnym roku w przysz?o?ci.

Natomiast rocznica I Komunii wypada w nast?pn? niedziel? po tegorocznej I Komunii.

?

?

Wskazania z Instrukcji o przygotowaniu do pierwszej spowiedzi i Komunii ?wi?tej w Archidiecezji ?ódzkiej

?

1. Przygotowanie do pierwszej spowiedzi i Komunii ?wi?tej odbywa si? równolegle w rodzinie, w parafii i w szkole.

2. Zgodnie z Kodeksem Prawa Kanonicznego, dzieci mog? by? dopuszczone do pierwszej spowiedzi i Komunii ?wi?tej, ?gdy posiadaj? wystarczaj?ce rozeznanie i s? [do tego] dok?adnie przygotowane” (kan. 913 § 1). Z zasady s? to dzieci III klas szko?y podstawowej.

3. Przygotowanie do pierwszej spowiedzi i Komunii ?wi?tej rozpoczyna si? w parafii zamieszkania rodziców lub prawnych opiekunów po zapisaniu dziecka dokonanym przez jednego z nich. Od tej zasady mog? by? wyj?tki, gdy wymaga tego dobro duchowe dziecka. Rozeznania w tej sprawie dokonuje proboszcz parafii, w której ma odbywa? si? przygotowanie do pierwszej spowiedzi i Komunii ?wi?tej.

4. Zapisu dokonuje si? w okresie od maja do czerwca (czyli pod koniec II klasy szko?y podstawowej), najpó?niej we wrze?niu, czyli na pocz?tku roku szkolnego klasy III.

7. Czas przygotowania w parafii do pierwszej spowiedzi i Komunii ?wi?tej trwa minimum jeden rok (…).

?

?

Kompendium Katechizmu Ko?cio?a Katolickiego o Eucharystii

?

  1. Co to jest Eucharystia?

Jest Ofiar? Cia?a i Krwi Pana Jezusa, któr? On ustanowi?, aby w niej na ca?e wieki, a? do swego przyj?cia, utrwali? Ofiar? Krzy?a i tak powierzy? Ko?cio?owi pami?tk? swej M?ki i Zmartwychwstania. Jest znakiem jedno?ci, wi?zi? mi?o?ci, uczt? paschaln?, podczas której przyjmujemy Chrystusa, dusz? nape?niamy ?ask? i otrzymujemy zadatek przysz?ej chwa?y.

  1. Czym jest Eucharystia w ?yciu Ko?cio?a?

Eucharystia jest ?ród?em i szczytem ca?ego ?ycia chrze?cijańskiego. Jest szczytem dzia?ania, przez które Bóg w u?wi?ca ?wiat, a jednocze?nie szczytem kultu, jaki ludzie oddaj? Bogu. W Eucharystii zawiera si? ca?e dobro duchowe Ko?cio?a: sam Chrystus, nasza Pascha. Urzeczywistnia ona komuni? ?ycia z Bogiem i jedno?? Ludu Bo?ego. Przez celebracj? Eucharystii jednoczymy si? ju? teraz z liturgi? niebiesk? i antycypujemy ?ycie wieczne.

  1. Jakie s? owoce Komunii ?wi?tej?

Komunia ?wi?ta pog??bia nasze zjednoczenie z Chrystusem i Jego Ko?cio?em, podtrzymuje i odnawia ?ycie ?aski otrzymane na chrzcie i w bierzmowaniu, i o?ywia nasz? mi?o?? do bli?nich. Umacniaj?c nas w mi?o?ci, g?adzi grzechy powszednie i zachowuje od przysz?ych grzechów ?miertelnych.

  1. Dlaczego Eucharystia jest ?zadatkiem przysz?ej chwa?y”?

Poniewa? Eucharystia nape?nia nas obfitym b?ogos?awieństwem nieba i ?ask?, podtrzymuje nasze si?y w czasie ziemskiej pielgrzymki, budzi pragnienie ?ycia wiecznego i ju? teraz jednoczy nasz Chrystusem siedz?cym po prawicy Ojca, z Ko?cio?em niebieskim, ze ?wi?t? Dziewic? Maryj? i wszystkimi ?wi?tymi.

W Eucharystii ?amiemy jeden chleb, który jest pokarmem nie?miertelno?ci, lekarstwem pozwalaj?cym nam nie umiera?, lecz ?y? wiecznie w Jezusie Chrystusie (?w. Ignacy Antiocheński).

Menu
双城市| 彭泽县| 福州市| 来安县| 安吉县| 西青区| 博湖县| 河源市| 如东县| 克东县| 宣武区| 句容市| 东乡族自治县| 濉溪县| 宜昌市| 商水县| 海兴县| 嵩明县| 桑日县| 南皮县| 长沙县| 昌图县| 云梦县| 津市市| 纳雍县| 融水| 南江县| 若尔盖县| 丰原市| 淮北市| 丰城市| 弥渡县| 霍城县| 修文县| 冷水江市| 建宁县| 英超| 梁山县| 射阳县| 玉树县| 垦利县| 淮北市| 高雄市| 郴州市| 祁门县| 泰来县| 永登县| 锡林郭勒盟| 波密县| 龙泉市| 泉州市| 和顺县| 通城县| 镇安县| 宣武区| 新闻| 渭源县| 都兰县| 蕉岭县| 玛纳斯县|