Pogrzeb

Niezb?dne informacje dotycz?ce chrze?cijańskiego pogrzebu:

?

  1. Pogrzeb przygotowuje najbli?sza rodzina lub upowa?nione do tego (np. w testamencie) osoby.
  2. Pogrzeb powinien mie? miejsce w parafii zamieszkania. Je?eli ma si? on odby? poza parafi? zamieszkania, potrzebna jest na to zgoda proboszcza.
  3. Przy zg?aszaniu pogrzebu nale?y w kancelarii parafialnej przed?o?y?:

– odpis akt zgonu z USC

– kartk? z biura cmentarza dla ko?cio?a odprawiaj?cego nabo?eństwo pogrzebowe lub z cmentarzy nie ko?cielnych, kwit op?aty za grób

– potwierdzenie przyj?tych przed zgonem sakramentów, je?li zmar?y by? w nie zaopatrzony

?

Nauczanie Ko?cio?a

Katechizm naszego Ko?cio?a uczy nas, ?e: ?w ?mierci, b?d?cej rozdzieleniem duszy i cia?a, cia?o cz?owieka ulega zniszczeniu, podczas gdy jego dusza idzie na spotkanie z Bogiem”.

Oznacza to, ?e ?mier? nie jest absolutnym końcem ludzkiego ?ycia. Mo?e by? traktowana najwy?ej jako kres jednego z jego etapów, na podobieństwo narodzin cz?owieka, b?d?cych zakończeniem ?ycia p?odowego, a zarazem – pocz?tkiem istnienia poza ?onem matki. Raz zaistnia?e ?ycie cz?owieka nigdy nie zostanie unicestwione, chocia? podlega ró?nym przemianom.

Jest o tym mocno przekonany Ko?ció?, który modli si?:??albowiem ?ycie Twoich wiernych, o Panie, zmienia si?, ale si? nie kończy, i gdy rozpadnie si? dom doczesnej pielgrzymki, znajd? przygotowane w niebie wieczne mieszkanie”?(Prefacja o zmar?ych)

Z tak siln? wiar? winni?my prze?ywa? ka?dy chrze?cijański pogrzeb, osoby nam bliskiej czy znanej.

Gor?co zach?camy do modlitwy w intencji zmar?ego, a zw?aszcza do pe?nego uczestnictwa we Mszy ?w. pogrzebowej. Wa?ne jest by przed pogrzebem przyst?pi? do sakramentu pokuty i przyj?? Komuni? ?w. w intencji zmar?ego.

Tak?e po pogrzebie o zmar?ym nale?y pami?ta?, otaczaj?c go modlitewna pami?ci? np. przez:

– Msze ?w. w rocznic? ?mierci;

– Msze ?w. w innych terminach (np. w dzień imienin, urodzin);

– ?wypominki” w miesi?cu listopadzie.

?

Warto pami?ta?, ?e chrze?cijański pogrzeb nie przys?uguje tym osobom, które ?wiadomie i dobrowolnie zerwa?y ??czno?? z Ko?cio?em lub zmarli bez pokuty w gorsz?cych okoliczno?ciach, albo z pogard? dla religii Ko?cio?a, uparcie odmawiaj?c przyj?cia sakramentów.

Menu
桃江县| 聂拉木县| 祁阳县| 灵石县| 嘉禾县| 黑水县| 凉山| 山东| 临汾市| 凌海市| 广河县| 比如县| 云阳县| 蕲春县| 磐石市| 阜新| 友谊县| 扶风县| 闽清县| 吕梁市| 泰州市| 永年县| 普格县| 尚义县| 庆阳市| 利津县| 邓州市| 乐陵市| 沙田区| 乌拉特中旗| 中西区| 澄城县| 贵阳市| 宿松县| 张掖市| 清新县| 肇庆市| 阿勒泰市| 大荔县| 社旗县| 鞍山市| 富锦市| 萨迦县| 荣昌县| 寻乌县| 平武县| 克什克腾旗| 富蕴县| 丰城市| 元谋县| 通州区| 闻喜县| 樟树市| 民权县| 红安县| 郓城县| 太原市| 黄石市| 民乐县| 临泉县|