Historia Zgromadzenia

Za?o?ycielem Zgromadzenia Pasjonistów jest Pawe? Franciszek Danei, który po ob?óczynach przyj?? imi? Pawe? od Krzy?a. Urodzi? si? 3 stycznia 1694 roku w Ovadzie, w?oskim miasteczku niedaleko Aleksandrii (Piemont). By? najstarszym z sze?ciorga dzieci ?ukasz i Anny Marii, którzy to dawali mu dobry przyk?ad g??bokiej wiary w Boga i szczerej pobo?no?ci.

Cho? Pawe? chcia? si? uczy?, jednak z powodów finansowych pos?anie go do szko?y nie by?o mo?liwe. Uczy? si? sam i z pomoc? miejscowych duchownych (karmelitów i kapucynów). By? obdarzony wyj?tkow? pami?ci?, dzi?ki czemu móg? sobie przyswoi? podstawy kultury ogólnej i teologicznej.

W wieku 18 lat (1713 r.) podczas s?uchania kazania g?oszonego przez swego proboszcza, Pawe? zda? sobie spraw? z ca?ej swojej niedoskona?o?ci i ma?o?ci wobec Boga, pojawi? si? u niego nawet strach wobec Boga i ci?g?y niepokój o zbawienie. Po odprawieniu spowiedzi generalnej podj?? postanowienie: ?odda? si? ?wi?temu i doskonalszemu ?yciu”.

W tym duchu da? pos?uch wezwaniu skierowanemu przez papie?a Klemensa XI w roku 1715, aby wierni zaanga?owali si? w krucjat? wspomagaj?c? Wenecj? broni?c? chrze?cijaństwa przed Turcj?. Przyby? wi?c do Cremony, aby zaci?gn?? si? do wojska. Jednak wyprawa nie wygl?da?a tak jak sobie to m?ody, przepe?niony idea?ami ch?opak wyobra?a?. Wojsko przez d?ugie tygodnie nie wyrusza?o z miejsca, ?ycie ?o?nierskie nios?o ze sob? wiele przykrych incydentów. Mimo wszystko ten czas nie pozostanie dla zakonodawcy zmarnowany, pó?niej jako kaznodzieja wielokrotnie swoj? opiek? duszpastersk? b?dzie obejmowa? w?a?nie ?o?nierzy.

Podczas kolejnego postoju wojska 20 lutego 1716 roku (by? to dzień po ?rodzie Popielcowej) Pawe? uda? si? do ko?cio?a by nawiedzi? Naj?wi?tszy Sakrament podczas nabo?eństwa czterdziestogodzinnego. W czasie adoracji sta?o si? dla niego jasne, ?e jego powo?aniem nie jest obrona wiary or??em. Powraca wiec do swojego domu rodzinnego. W tym czasie jego ?ycie duchowe rozwija si? pod wp?ywem wewn?trznych natchnień. W wieku 23 lat, zapragn?? prowadzi? ?ycie pokutne w ubóstwie. W tym samym roku na drodze wiod?cej z Cremolino (tam czasem ucz?szcza? do ko?cio?a) do ojcowskiego sklepu w Ovadzie przydarzy?o si? Paw?owi i jego m?odszemu bratu co? niezwyk?ego. Obydwaj oni wpadli do wartko p?yn?cej rzeki Olby. Nie by?o nikogo pobli?u, kto móg?by us?ysze? ich wo?anie o pomoc, gdy nagle ukaza?a si? Pi?kna Pani, która podawszy ka?demu z nich r?k?, pomog?a wydosta? si? na brzeg. By? to dla Paw?a pierwszy znak nad przyrodzonej opieki.

W roku 1718 pod natchnieniem Ducha ?wi?tego zrozumia?, ?e wol? Bo?? jest to ?by zgromadzi? towarzyszy i ?y? z nimi, maj?c na celu o?ywienie w duszach ?wi?tej boja?ni Bo?ej.”

Latem 1720, gdy po przyj?ciu Komunii ?wi?tej powraca? z ko?cio?a kapucynów do domu ujrza? siebie przybranego w czarn? opończ? z bia?ym krzy?em na piersi; pod krzy?em za? widnia?o wypisane bia?ymi literami ?wi?te imi? Jezus. Wtedy u?wiadomi? sobie, ze ma nosi? taki ?a?obny habit na pami?tk? M?ki Pańskiej oraz o?ywia? ?wdzi?czn? pami?? o Niej w duszach wiernych”.

W pó?niejszym widzeniu ukaza?a mu si? Matka Naj?wi?tsza przywdziana w t? sam? szat?, jak? ujrza? poprzednio. Nosi?a na piersi znak M?ki Pańskiej: bia?e serce, nad nim krzy? na czarnym tle. W ?rodku serca wypisane by?y bia?ymi literami ?acińskie s?owa (zapisane cz??ciowo ?acińskim, cz??ciowo greckim alfabetem) Jesu XPI Passio z trzema gwo?dziami. Naj?wi?tsza Panna wyja?ni?a Paw?owi, ?e jest tak ubrana na znak ?a?oby po ?mierci Syna i doda?a: ?Musisz za?o?y? zgromadzenie, którego cz?onkowie b?d? tak samo odziani i w którym b?dzie trwa?a nieustanna ?a?oba z powodu m?ki i ?mierci mego umi?owanego Syna.”

Rozeznanie woli Bo?ej rozpocz?? z pomoc? swego kierownika duchowego. Potem przy swym biskupie Francesco Alborio di Gattinara, który po wys?uchaniu spowiedzi generalnej Paw?a i obserwuj?c jego duchowe przemiany w d?u?szym ju? czasie, by? ostateczne przekonany o wiarygodno?ci tego, co Danei mu przedstawi?. Przyzwoli? na przyj?cie przez niego czarnego habitu pokutnego dnia 22 listopada 1720 roku (dat? t? uznaje si? za pocz?tek naszego zgromadzenia). Udzieli? mu nast?pnie wskazówki, by odby? czterdziestodniowe rekolekcje, notuj?c dzień po dniu wszystko, co si? wydarzy w jego duszy. W tym czasie mia? te? napisa? regu?? dla zgromadzenia. W roku 1721 stara si? w Rzymie o zatwierdzenie napisanej w Castellazzo regu?y, jednak nie otrzymuje audiencji u papie?a. W maju 1725 roku papie? Benedykt XIII s?ownie zach?ci? Paw?a do tworzenia grupy towarzyszy i wprowadzenie w ?ycie natchnień zes?anych od Boga.

W 1727 roku Za?o?yciel ze swoim rodzonym bratem udaje si? do Rzymu gdzie próbuje uzyska? pisemne zatwierdzenie swoich regu?. Przyjmuje wtedy wraz z bratem prac? w szpitalu San Gallicano. W tym samym roku z r?k Benedykta XIII otrzymuj? ?wi?cenia kap?ańskie.

W 1728 roku opuszcza Rzym i udaje si? na Monte Argentario, do pustelni ?w. Antoniego któr? obj?? ju? w roku 1720 po przyj?ciu habitu. Dnia 11 lipca 1728 r. Pawe? i jego sze?ciu wspó?braci publicznie z?o?yli pierwsz? profesj? trzech ?lubów zakonnych, dodaj?c czwarty: szerzenia nabo?eństwa i kultu M?ki naszego Pana Jezusa Chrystusa. Pierwszym i do?? d?ugo jedynym na?ladowc? ?w. Paw?a by? jego rodzony brat s?uga Bo?y Jan Chrzciciel Danei.

G?ównym polem dzia?alno?ci duszpasterskiej Paw?a by?o g?oszenie misji i rekolekcji ludowych, przeprowadzi? oko?o 180 misji i 60 rekolekcji. Prowadzi? wielkie kampanie misyjne. Mówi? zawsze o M?ce Pańskiej jako o najwi?kszym objawieniu mi?o?ci Boga. Dope?nia? braków mi?o?ci poprzez surowe ?ycie i liczne akty pokuty. Podczas rekolekcji z zami?owaniem udziela? sakramentu pokuty, w konfesjonale potrafi? sp?dza? nawet 12 godzin dziennie. Podejmowa? si? równie? duchowego kierownictwa wielu osób. Nie ba? si? pracy w warunkach trudnych, na które jednak nigdy nie narzeka?. W duchowo?ci chrze?cijańskiej Pawe? od Krzy?a otrzyma? miano ?Ksi?cia dusz opuszczonych”.

Mimo, i? Klemens XIII nie przyj?? regu? (powodem by?a ich surowo??), Pawe? nie ulega zniech?ceniu i po przejrzeniu ich przez ?yczliwego Paw?owi bp. Cavalieri dnia 15 maja 1741 r. papie? Benedykt XIV reskryptem zatwierdza Zgromadzenie Ubogich Kleryków Bosych pod wezwaniem Naj?wi?tszego Krzy?a i M?ki Pańskiej i jego regu?y na prawie diecezjalnym. W 1746 r. ten sam papie? jeszcze raz potwierdza zgromadzenie jednak nadal o ?lubach prostych.

W 1769 r. papie? Klemens XIV bull? ?Supremi Apostolatus”, po przejrzeniu i poprawieniu przez specjaln? komisj? regu?, zatwierdza zgromadzenie na prawach papieskich.

Ostateczne potwierdzenie zgromadzenie ma miejsce miesi?c przez ?mierci? Paw?a w roku 1775 uczyni? to papie? Pius VI bull? ?Praeclara virtutum exempla”. Zgromadzenie ze ?lubami prostymi zosta?o obdarzone przywilejami zakonów o ?lubach uroczystych.

?ród?o: passio.info.pl

Menu
罗定市| 云霄县| 固阳县| 文山县| 安达市| 永春县| 余庆县| 贵阳市| 宝兴县| 高淳县| 巴林右旗| 昆山市| 衡水市| 盱眙县| 阿拉善右旗| 抚松县| 云霄县| 青龙| 甘洛县| 公安县| 全南县| 双江| 桓台县| 临颍县| 沙坪坝区| 东丽区| 乐亭县| 宜城市| 如东县| 进贤县| 临湘市| 寿光市| 成武县| 兴化市| 青河县| 贵州省| 泗阳县| 依兰县| 镇原县| 道孚县| 宣恩县| 宁夏| 金阳县| 浪卡子县| 通城县| 稻城县| 金秀| 称多县| 宁化县| 榆林市| 博湖县| 扎兰屯市| 方山县| 常州市| 克山县| 怀安县| 泸溪县| 霍邱县| 紫云| 肇庆市|