Patronka Parafii

Historia kultu Naj?wi?tszej Maryi Panny Bolesnej
Oto Ten przeznaczony jest na upadek… A Twoj? dusz? miecz przeniknie, aby na jaw wysz?y zamys?y?serc wielu
(?k 2, 34a. 35).

Maryja siedmiokrotnie przebita mieczem bole?ci. Tymi s?owami prorok Symeon, podczas ofiarowania?Jezusa w ?wi?tyni, zapowiedzia? Maryi cierpienie. Maryja, jako najpokorniejsza i najwierniejsza?S?u?ebnica Pańska, mia?a szczególny udzia? w dziele zbawczym Chrystusa, wiod?cym przez krzy?.

Przez wiele stuleci Ko?ció? obchodzi? dwa ?wi?ta dla uczczenia cierpień Naj?wi?tszej Maryi Panny: w?pi?tek przed Niedziel? Palmow? – Matki Bo?ej Bolesnej oraz 15 wrze?nia – Siedmiu Bole?ci Maryi.?Pierwsze ?wi?to wprowadzono najpierw w Niemczech w roku 1423 w diecezji kolońskiej i nazywano je?„Wspó?cierpienie Maryi dla zado??uczynienia za gwa?ty, jakich dokonywali na ko?cio?ach katolickich
husyci”. Pocz?tkowo obchodzono je w pi?tek po trzeciej niedzieli wielkanocnej. W roku 1727 papie??Benedykt XIII rozszerzy? je na ca?y Ko?ció? i przeniós? na pi?tek przed Niedziel? Palmow?.

Drugie ?wi?to ma nieco inny charakter. Czci Maryj? jako Matk? Bo?? Bolesn? i Królow? M?czenników?nie tyle w aspekcie chrystologicznym, co historycznym, przypominaj?c wa?niejsze etapy i sceny dramatu?Maryi i Jej cierpień. ?wi?to to jako pierwsi zacz?li wprowadza? serwici. Od roku 1667 zacz??o si? ono?rozszerza? na niektóre diecezje. Pius VII w roku 1814 rozszerzy? je na ca?y Ko?ció?, a dzień ?wi?ta?wyznaczy? na trzeci? niedziel? wrze?nia. Papie? ?w. Pius X ustali? je na 15 wrze?nia. W Polsce oba??wi?ta rych?o si? przyj??y. Ju? stary msza? krakowski z 1484 r. zawiera Msz? De tribulatione Beatae?Virginis oraz drug?: De quinque doloribus B. M. Virginis. Równie? msza?y wroc?awski z 1512 roku i?poznański z 1555 zawieraj? te Msze.

Oba ?wi?ta s? paralelne do ?wi?t M?ki Pańskiej, s? w pewnym stopniu ich odpowiednikiem. Pierwsze?bowiem ?wi?to ??czy si? bezpo?rednio z Wielkim Tygodniem, drugie za? z uroczysto?ci? Podwy?szenia?Krzy?a ?wi?tego. Ostatnia zmiana kalendarza ko?cielnego znios?a pierwsze ?wi?to, obchodzone przed?Niedziel? Palmow?.

Od XIV w. cz?sto pojawia? si? motyw siedmiu bole?ci Maryi. S? nimi:
1. Proroctwo Symeona (?k 2, 34-35)
2. Ucieczka do Egiptu (Mt 2, 13-14)
3. Zgubienie Jezusa (?k 2, 43-45)
4. Spotkanie z Jezusem na Drodze Krzy?owej (Ewangelie o nim nie wspominaj?)
5. Ukrzy?owanie i ?mier? Jezusa (Mt 27, 32-50; Mk 15, 20b-37; ?k 23, 26-46; J 19, 17-30)
6. Zdj?cie Jezusa z krzy?a (Mk 15, 42-47; ?k 23, 50-54; J 19, 38-42)
7. Z?o?enie Jezusa do grobu (Mt 27, 57-61; Mk 15, 42-47; ?k 23, 50-54; J 19, 38-42)

Maryja Bolesna Jest rzecz? niezaprzeczaln?, ?e Maryja wiele wycierpia?a jako Matka Zbawiciela. Nie?wiemy, czy dok?adnie wiedzia?a, co czeka Jej Syna. Niektórzy pisarze ko?cielni uwa?aj? to za rzecz?oczywist?. Ich zdaniem, skoro Maryja zosta?a obdarzona szczególniejszym ?wiat?em Ducha ?wi?tego?odno?nie do rozumienia ksi?g ?wi?tych, gdzie w wielu miejscach i nieraz bardzo szczegó?owo jest?zapowiedziana m?ka i ?mier? Zbawiciela ?wiata, to równie? wiedzia?a o przysz?ych cierpieniach Syna.

Inni pisarze, powo?uj?c si? na miejsca, gdzie kilka razy jest podkre?lone, ?e Maryja nie rozumia?a?wszystkiego, co si? dzia?o, s? przekonani, ?e Maryja nie by?a wtajemniczona we wszystkie szczegó?y??ycia i ?mierci Jej Syna.?Maryja nie by?a tylko biernym ?wiadkiem cierpień Pana Jezusa, ale mia?a w nich najpe?niejszy udzia?.?Jest nie do pomy?lenia nawet na p?aszczy?nie samej natury, aby matka nie doznawa?a cierpień na widok?umieraj?cego syna. Maryja cierpia?a jak nikt na ziemi z ludzi. Zdawa?a sobie bowiem spraw? z tego, ?e?Jej Syn jest Zbawicielem rodzaju ludzkiego.

W?ród ?wi?tych, którzy wyró?niali si? szczególniejszym nabo?eństwem do Matki Bo?ej Bolesnej, nale?y?wymieni? siedmiu za?o?ycieli zakonu serwitów (w. XIII), ?w. Bernardyna ze Sieny (+ 1444), b?.?W?adys?awa z Gielniowa (+ 1505), ?w. Paw?a od Krzy?a, za?o?yciela pasjonistów (+ 1775) i ?w. Gabriela?Possenti, który sobie obra? imi? zakonne Gabriel od Matki Bo?ej Bolesnej (+ 1860).

Ikonografia chrze?cijańska zwyk?a przedstawia? Matk? Bo?? Bolesn? w trojaki sposób: najdawniejsze?wizerunki pokazuj? Maryj? pod krzy?em Chrystusa, nieco pó?niejsze (od XIV w.) w formie Piety, czyli?jako rze?b? lub obraz Maryi z Jezusem z?o?onym po ?mierci na Jej kolanach. W tym czasie pojawiaj? si??obrazy i figury Maryi z mieczem, który przebija jej pier? lub serce. Potem pojawia si? wi?cej mieczy – do?siedmiu w??cznie. Znany jest tak?e ?redniowieczny hymn Stabat Mater, opiewaj?cy bole?ci Maryi. W?tek?wspó?cierpienia Maryi w dziele odkupienia znajduje swoje odzwierciedlenie tak?e w znanym polskim?nabo?eństwie wielkopostnym (Gorzkie ?ale).?Przez wspomnienie Maryi Bolesnej u?wiadamiamy sobie cierpienia, jakie by?y udzia?em Matki Bo?ej,?która – jak nikt inny – by?a zjednoczona z Chrystusem, równie? w Jego m?ce, cierpieniu i ?mierci.

?ród?o: brewiarz.pl

7 komentarzy

  1. Matko, prosz? pokornie by relacja z cz?owiekiem za którego ?arliwie si? modl? zosta?a pob?ogos?awiona skarbami i klejnotami ?ask aby sta?a si? w r?kach Boga drogocenn? per??. Ojcze nasz, b?d? wola Twoja. Amen.

  2. Prosz? Ci? Mario o wstawiennictwo u Twojego Syna za moj? rodzin?, rodzeństwem, i zmar?ymi.

  3. Chcia?am prosi? o modlitw? o uzdrowienie mojej sytuacji finansowej tzn. wolno?ci finansowej, ?ask? b?ogos?awieństwa Bo?ego dla mojej dzia?alno?ci artystycznej, potrzebne talenty i Bo?e inspiracje.

    Chcia?am równie? prosi? o modlitw? o Dary Ducha ?w dla mnie i mojej rodziny, o objawienie nam serca Ojca i wylanie na nas Jego mi?o?ci.

  4. O b?ogos?awieństwo Bo?e, ?wiat?o Ducha ?wi?tego oraz ?ask? dobrej ?ony.

  5. Pros? o modlitw? za mnie i moj? rrodzin?. O dost?pienie daru przebaczenia mi nieprawid?owo?ci, które pope?ni?em w przesz?o?ci, a których szczerze ?a?uj?.

  6. Naj?wi?tsza Panno , prosz? o pomy?lne rozwi?zanie trudnej sprawy ?yciowej i o dar zdrowia dla Joanny , mojej dziewczyny .

  7. Daj mi relacj? pe?n? szacunku i mi?o?ci

Wy?lij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Menu
历史| 山阴县| 苏尼特右旗| 平南县| 特克斯县| 宜兰市| 柘荣县| 富顺县| 横山县| 淅川县| 仁布县| 织金县| 辽源市| 定兴县| 钟祥市| 定南县| 吉安市| 剑川县| 昌吉市| 河津市| 灌阳县| 宁陵县| 临夏县| 什邡市| 张家港市| 北碚区| 扶绥县| 禄劝| 武汉市| 江门市| 隆林| 南乐县| 泸水县| 沙坪坝区| 工布江达县| 石楼县| 大连市| 霍邱县| 锡林浩特市| 友谊县| 达州市| 尼木县| 石台县| 札达县| 大连市| 大安市| 马关县| 高密市| 台东县| 沙洋县| 雷山县| 凉城县| 思南县| 静乐县| 从化市| 南雄市| 奉化市| 东台市| 兰溪市| 孟连|