Wspólnoty

Asysta

Asysta parafialna uczestniczy aktywnie we wszystkich uroczysto?ciach parafialnych, a szczególnie w odpustowych we wrze?niu i pa?dzierniku oraz procesji Bo?ego Cia?a i jej oktawy. W ka?d? niedziel? panowie z Asysty s?u?? do Mszy ?wi?tej zwanej sum?. Do asysty nale?? w wi?kszo?ci osoby starsze oraz ch?tna m?odzie? i dzieci, szczególnie I-komunijne, które sypi? kwiatki.

Czas i miejsce: Msza ?w. w niedziel? o godz. 10:00, a spotkania s? ustalane na bie??co.

Opiekun i prezes: pan Wies?aw, zast?pca: pani Jolanta; kontakt po Mszach ?w. o godz. 10.00 w zakrystii Ko?cio?a.

Czciciele Mi?osierdzia Bo?ego

Czciciele Mi?osierdzia Bo?ego przybli?aj? ?yciem i modlitw? potrzeb? szerzenia Mi?osierdzia Bo?ego w ?yciu ludzkim i uczenia form kultu Mi?osierdzia Bo?ego, które Pana Jezus da? nam przez ?w. siostr? Faustyn? Kowalsk?. Grupa raz w miesi?cu ma formacyjn? Msz? ?w. i w pi?tki odmawia Koronk? do Mi?osierdzia Bo?ego.

Czas i miejsce: Msza ?w. w II pi?tek miesi?ca o godz. 18:00, spotkania s? ustalane na bie??co.

Duszpasterz: wikariusz o. Hieronim Skrzypek.

Czciciele Ró?ańca ?wi?tego

Wspólnota poprzez rozwa?anie tajemnic z ?ycia Jezusa i Maryi, spotkania formacyjne i Msze ?w. raz w miesi?cu pragnie uczy? si? ?y? i post?powa? zgodnie z rozwa?anymi tajemnicami. Wi?kszo?? osób w ró?y to osoby w podesz?ym wieku czy schorowane, w których ?yciu obecne s? tajemnice bolesne. W naszej parafii jest 5 ró? i nale?y do niej oko?o 100 osób. Czciciele zobowi?zuj? si? do modlitwy: w intencji Ojca ?w., biskupów i kap?anów, za Ko?ció?, a szczególnie o nawrócenie grzeszników, o pokój mi?dzy narodami oraz za wszystkich cz?onków rodziny ró?ańcowej oraz do praktykowania w ?yciu przykazania mi?o?ci Boga i bli?niego.

Czas i miejsce: W I niedziel? miesi?ca: wymiana tajemnic ró?ańca w Salce Odczytów o godz. 16:45; ró?aniec ?w. z wystawianiem Naj?wi?tszego Sakramentu o godz. 17:15; Msza ?w. o b?ogos?awieństwo Bo?e dla Czcicieli i ich Rodzin o godz. 18:00.

Ponadto:
– ka?dego 16 dnia miesi?ca o godz. 18:00 jest odprawiana Msza ?w. w intencji trwa?ych owoców kanonizacji ?w. Jana Paw?a II.
– w ka?dy ostatni pi?tek miesi?ca o godz. 8:00 jest odprawiana Msza ?w. za zmar?ych czcicieli ró?ańca ?w.

Grupa m?odzie?owo-studencka "M?ode Wilki"

Wspólnota liczy obecnie oko?o 12 osób. W sk?ad grupy wchodzi g?ównie m?odzie? ponadgimnazjalna i akademicka. Na spotkaniach odbywaj? si? dyskusje na ró?ne interesuj?ce m?odzie? tematy, z którymi musi si? zmaga?, nie zapominaj?c o modlitwie i adoracji Naj?wi?tszego Sakramentu. Podczas niedzielnych zebrań omawiane s? plany, dzi?ki którym pobudzona do dzia?ania ma by? szersza grupa m?odzie?y naszej parafii. Wspólnota organizuje ró?nego rodzaju akcje, z których ?rodki przekazywane s? na cele charytatywne. Grupa zajmuje si? równie? aktywizacj? m?odzie?y przygotowuj?cej si? do bierzmowania, np. przez spotkania warsztatowe, które maj? pomóc kandydatom do bierzmowania uwierzy?, ?e Ko?ció? to miejsce, w którym mo?na pozna? du?o ciekawych i warto?ciowych ludzi – ?wiadków wiary.

M?odzie? z naszej grupy aktywnie w??cza si? w wydarzenia, które maj? miejsce w naszym ko?ciele, tj. wielkopostnych M?odzie?owych Dróg Krzy?owych czy Parafialnej Osiedlowej Drogi Krzy?owej, Liturgii Triduum Paschalnego czy w organizowaniu pó?koloni dla dzieci, pikników parafialnych, w udekorowaniu parafii (np. szopka w okresie ?wi?t Bo?ego Narodzenia, Grób Pański i Ciemnica na Wielkanoc).

Czas i miejsce: Spotkania formacyjne: w ka?d? niedziel? o godz. 19:00 w salce ?w. Gabriela na II pi?trze, po Mszy ?w. o godz. 18:00 animowanej przez m?odzie? i starszych ministrantów.

Duszpasterz: wikariusz o. Krzysztof Kukliński.

Ko?o Przyjació? Radia Maryja

Wspólnota skupia wokó? siebie sympatyków Radia Maryja i Telewizji Trwam. Raz w miesi?cu odbywaj? si? spotkania formacyjne dla ch?tnych przedstawicieli ?ódzkich kó? Radia Maryja, a tak?e odprawiana jest Msza ?w. w intencji Ojca ?wi?tego, Ojczyzny, Ko?cio?a ?w. i Radia Maryja.

Czas i miejsce: Msza ?w. w I sobot? miesi?ca o godz. 18:00 – Msza ?w. za Papie?a, Ko?ció? ?w., za nasz? Ojczyzn?, Radio Maryja i o. Tadeusza Rydzyka.

Spotkania formacyjne odbywaj? si? w I ?rod? miesi?ca od godz. 16:30 w Salce Odczytów.

Opiekun ko?a: p. Irena Orszańska.

Ponadto raz w miesi?cu (od wrze?nia do maja) spotykaj? si? przedstawiciele wszystkich kó? Radia Maryja z naszej archidiecezji, a w okresie bo?onarodzeniowym jest organizowane Spotkanie Op?atkowe ?ódzkiej Rodziny Radia Maryja.

Opiekun Kó? ?ódzkiej Rodziny RM: p. Barbara Durys.

Duszpasterze: o. Stanis?aw Banach.

Kr?g Domowego Ko?cio?a

Wspólnota nale?y do ga??zi rodzinnej Ruchu ?wiat?o-?ycie. Patronami kr?gu s? b?ogos?awieni ma??onkowie: Zelia i Ludwik Martin (rodzice ?w. Tereski od Dzieci?tka Jezus). Kr?g rozpocz?? pilota? w grudniu 2012 r. Po zakończeniu pilota?u – od wrze?nia 2014 r. rozpocz??a formacj? podstawow?. W sk?ad Wspólnoty wchodz? 4 ma??eństwa i kap?an-moderator.

Czas i miejsce: Spotkania formacyjne raz w miesi?cu w wyznaczonym miejscu – domu rodzinnym cz?onków Wspólnoty.

Duszpasterz: o. Krzysztof Kukliński.

Liturgiczna S?u?ba O?tarza

Ministranci uczestnicz? z ró?nych formach aktywno?ci w ?yciu parafii oraz w??czaj? si? w Archidiecezjalne Dni Jedno?ci S?u?by O?tarza, Dni Skupienia oraz Konkursy Wiedzy. Ka?dy ministrant przechodzi odpowiedni czas przygotowania i formacji. Starsi ministranci uczestnicz? w kursach lektorskich i na ceremoniarzy w naszej archidiecezji.

Czas i miejsce: Msza ?w. w niedziel? o godz. 11:30, a spotkania s? ustalane na bie??co.

Opiekun grupy ministrantów m?odszych: o. Jakub Barczentewicz.

Duszpasterz: proboszcz o. Wojciech Adamczewski.

Niewolnice Jezusa i Maryi

Wspólnota jest ruchem powsta?ym wokó? duchowo?ci ?w. Ludwika i jego ?Traktatu o prawdziwym nabo?eństwie do Naj?wi?tszej Maryi Panny”. Poprzez spotkania formacyjne i Msze ?w. raz w miesi?cu pragnie ?y? dewiz? ?w. Ludwika, i? Maryja jest najkrótsz?, najpewniejsz? i najszybsz? drog? prowadz?c? ludzi do Jezusa. Co roku 8 grudnia w Uroczysto?? Niepokalanego Pocz?cia N.M.P. w czasie wieczornej Mszy ?w. grupa uroczy?cie odnawia Akt oddania si? Jezusowi przez Maryj?.

Cz?onkowie grupy zobowi?zuj? si? do praktykowania w ?yciu osobistym rodzinnym i parafialnym zawierzenia si? Bogu w osobistej ?wi?to?ci.

Czas i miejsce: Msza ?w. w II sobot? miesi?ca o godz. 8:00, a po niej spotkanie formacyjne w Salce Odczytów.

(na okresie zimowym spotkania zosta?y zawieszone)

Duszpasterz: o. Sebastian Walak.

Odnowa w Duchu ?wi?tym "?aska Pana"

Wspólnota powsta?a w 2009 roku. Wspólnota liczy ok. 30 osób, w tym 12 animatorów. Od pocz?tku istnienia grupy po?o?ony zosta? nacisk na formacj? duchow? opart? o duchowo?? ignacjańsk?. W tym celu ??aska Pana” systematycznie wspó?pracuje z O?rodkiem Odnowy w Duchu ?wi?tym przy parafii ojców jezuitów w ?odzi. Regularnie je?dzi na rekolekcje ignacjańskie i uczestniczy w ró?nych sesjach formacyjnych oraz dzie?ach ewangelizacyjnych ?Mocnych w Duchu”. ??aska Pana” prowadzi sta?? formacj? w grupie, seminaria odnowy wiary oraz ró?ne akcje ewangelizacyjne dla rodziców dzieci I-komunijnych i kandydatów do bierzmowania.

Wspólnota pami?ta o modlitwie i osobistej adoracji Naj?wi?tszego Sakramentu w intencji odnowy duchowej naszej parafii. W??cza si? te? w organizacj? pikniku parafialnego i pomoc Asy?cie w czasie procesji parafialnych.

Czas i miejsce: Spotkania formacyjne z Msz? ?w. (raz w miesi?cu) od godz. 19:00 do 20:30 w Sali Odczytów przy dolnym Ko?ciele (wej?cie schodami jak do kancelarii i kierujemy si? w dó?).

Lider grupy: p. Jolanta Czarnecka.

Duszpasterz: wikariusz o. Krzysztof Kukliński.

Rodzina Matki Pi?knej Mi?o?ci

Rodzina Matki Pi?knej Mi?o?ci (RMPM) jest Ruchem modlitewno-apostolskim, za?o?onym w 1989 roku przez pasjonist? ojca Dominika Buszt? przy Zgromadzeniu M?ki Pańskiej w Sadowiu ko?o Ostrowa Wielkopolskiego. Po zamachu na Ojca ?wi?tego, o. Dominik odczyta? wezwanie papieskie skierowane do chorych jako zach?t? do utworzenia wspólnoty osób cierpi?cych, gotowych do ofiarowania swego cierpienia za papie?a, w jego intencjach, intencjach Ko?cio?a, a tak?e za nawrócenie grzeszników i za zbawienie wszystkich dusz.

Dzisiaj RMPM nie jest formaln? organizacj?, lecz duchow? wspólnot? apostolsk?, któr? przenika i ??czy troska o zbawienie nie tylko w?asne, ale swojego ?rodowiska, parafii, ojczyzny i ca?ego ?wiata. Z??czona duchowo z Zakonem Pasjonistów, a szczególnie z Polsk? Prowincj? pw. Wniebowzi?cia NMP, liczy sobie ok. 66 tysi?cy cz?onków w ró?nym wieku (dane na rok 2011), g?ównie osoby ?wieckie, ale i duchowne. Nie ka?dy mo?e po?wi?ca? si? czynnej dzia?alno?ci apostolskiej, ale ka?dy mo?e swoje ?ycie (modlitwy, prace, trudy i cierpienia) przepoi? duchem apostolskim. Chrystus naucza? i leczy? cudownie ludzkie s?abo?ci i choroby, lecz odkupienia dokona? przez krzy? i swoj? m?k?. My te? mo?emy wspó?dzia?a? w dziele odkupienia przez ofiarowanie w tym celu swoich cierpień nieod??cznych od naszego ?ycia, o co prosi? ?w. Jan Pawe? II.

Do RMPM mog? wi?c nale?e? osoby chore i zdrowe ka?dego wieku, zawodu i stanu, które ?wiadomie pragn? przez przyj?cie swego krzy?a w zjednoczeniu z M?k? Jezusa w??czy? si? w dzie?o zbawienia wszystkich ludzi. Przynale?no?? do RMPM nie sprzeciwia si? przynale?no?ci do innych zrzeszeń czy organizacji religijnych.

Obowi?zki cz?onka RMPM: stale ?y? w ?asce u?wi?caj?cej; jak najcz??ciej uczestniczy? we Mszy ?w. z Komuni? ?w.; regularnie czyta? Pismo ?w. i w codziennym ?yciu realizowa? zasady Ewangelii, zw?aszcza bezinteresown? mi?o?? bli?niego; na miar? mo?liwo?ci aktywnie uczestniczy? w ?yciu i apostolstwie swej parafii; modli? si? za cierpi?cych, praktykowa? nabo?eństwo do M?ki Jezusa i Matki Bolesnej, którego krzewicielami s? Pasjoni?ci. Cz?onkowie RMPM przez uczestnictwo w duchowo?ci tego zakonu mog? nazywa? si? ?wieckimi pasjonistami.

Adres centrali:
Sadowie-Golgota 52, skr. poczt. 125, 63-400 Ostrów Wielkopolski,
tel. do moderatora: 669 080 522,
tel. do sekretariatu: (62) 734 79 25;
e-mail: sekretariatrmpm@gmail.com

Czas i miejsce: Msza ?w. w III czwartek miesi?ca o godz. 18:00, a spotkania s? ustalane na bie??co.

Duszpasterz: wikariusz o. Hieronim Skrzypek.

Wspólnota Osób Niepe?nosprawnych "Rado?? i Krzy?"

Grupa spotyka si? przy Ko?ciele Matki Boskiej Bolesnej od 1997 roku i od samego pocz?tku jest prowadzona przez Ojców Pasjonistów, którzy sprawuj? nad ni? opiek? i wspieraj? duchowo jako wspólnotowi kapelani.

Na pocz?tku spotkania by?y spontaniczne i mia?y charakter typowo towarzyski. Z czasem, kiedy do grupy zacz??o przychodzi? coraz wi?cej osób niepe?nosprawnych i wolontariuszy, uleg?o to zmianie. Ustalono konkretny dzień i godzin? spotkań. Z up?ywem czasu grupa sta?a si? Wspólnot? Osób Niepe?nosprawnych o nazwie ?Rado?? i Krzy?”. Ka?dy z ojców prowadz?cych, którzy co kilka lat si? zmieniaj?, ma swoj? w?asn? koncepcj? prowadzenia wspólnoty. Po wspólnej modlitwie na spotkaniu prowadzone s? dyskusje, ogl?dane filmy, jak i tocz? si? lu?ne rozmowy przy kawie i ciastkach. Organizowane s? modlitwy ró?ańcem i koronk?, wspólne wigilie, dni skupienia, dyskoteki, jednodniowe pielgrzymki czy spotkania integracyjne przy grilu.

Czas i miejsce: Spotkania formacyjne w I sobot? miesi?ca od godz. 15:00-18:00 w Salce Odczytów i Msza ?w. w IV niedziel? miesi?ca o godz. 13:00, a po niej spotkanie w salce.

Duszpasterz: wikariusz o. Rados?aw Mucha.

Zespó? muzyczny "Theotokos"

Zespó? istnieje w Parafii Matki Boskiej Bolesnej od wrze?nia 2006 r. Od pocz?tku skupia? osoby doros?e, które b?d?c po formacji oazowej, zapragn??y kontynuowa? swoj? pos?ug? w Ko?ciele poprzez animacj? muzyczn? liturgii i innych wydarzeń parafialnych. Poniewa? by?y to m?ode ma??eństwa, pierwotnym za?o?eniem, które jest realizowane do dzi?, sta?a si? animacja Mszy ?wi?tej dla dzieci i w??czenie si? w przygotowanie muzyczne dzieci przed I Komuni? ?wi?t?. Wraz z rozwojem zespo?u udzia? w pos?udze muzycznej mieli tak?e ludzie bardzo m?odzi, uczniowie i studenci. Zaanga?owani w prace zespo?u byli zarówno amatorzy, jak i osoby wykszta?cone muzycznie, tak w kategorii wokalnej, jak i instrumentalnej.

G?ówne formy zaanga?owania w dzia?alno?? parafialn? wyra?aj? si? mi?dzy innymi w animacji niedzielnych Mszy ?wi?tych rodzinnych, pos?udze w formacji dzieci pierwszokomunijnych, animacji muzyczno – liturgicznej g?ównych wydarzeń parafialnych, takich jak: Pasterka, Rezurekcja, Bo?e Cia?o, rekolekcje ewangelizacyjne wspólnoty parafialnej i inne. Zespó? zapraszany jest tak?e do pos?ugi muzycznej podczas ?lubów, chrztów czy innych wydarzeń, tak?e poza rodzinn? parafi?.

Sta?ym elementem jest równie? formacja duchowa cz?onków Zespo?u realizowana poprzez udzia? w wydarzeniach ewangelizacyjnych, cykliczn? Msz? ?wi?t? dla Zespo?u czy wspóln? modlitw?. Formacja duchowo – muzyczna to udzia? m.in. w warsztatach rozwijaj?cych umiej?tno?ci wokalne i instrumentalne, prowadzonych np. przez jezuitów, dominikanów czy Archidiecezj? ?ódzk?. Wyrazem szczególnego nabo?eństwa cz?onków Zespo?u do Matki Bo?ej jest przybranie nazwy ?Theotokos” i zawierzenie Niepokalanemu Sercu Maryi cz?onków Zespo?u i ich rodzin dnia 21 wrze?nia 2014 r.

Czas i miejsce spotkań: poniedzia?ki godz. 19:30 salka na II pi?trze nad zakrysti? (wej?cie klatk? schodow? od ulicy); dyrygent: pani Joanna.

Duszpasterz: o. Sebastian Walak.

Menu
栖霞市| 油尖旺区| 通化市| 天门市| 红原县| 济源市| 寻乌县| 和田市| 南陵县| 鲁甸县| 肃南| 客服| 通化县| 迭部县| 南华县| 嘉定区| 临夏县| 黎城县| 德安县| 潮安县| 余干县| 岢岚县| 万安县| 景洪市| 若羌县| 县级市| 烟台市| 普定县| 吉首市| 治多县| 隆化县| 新安县| 布拖县| 广丰县| 宜兰市| 黎川县| 嵩明县| 莆田市| 共和县| 佛山市| 青铜峡市| 海城市| 云龙县| 繁昌县| 麦盖提县| 淮安市| 枣阳市| 广河县| 腾冲县| 武川县| 泌阳县| 惠州市| 双江| 和林格尔县| 吴桥县| 阳城县| 石河子市| 安龙县| 馆陶县| 淅川县|